Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Ansvaret att genomföra resolution 1325 ligger på alla berörda parter i en konflikt samt FN, medlemsstaterna och det civila samhället.

Medlemsstaterna och FN har stort ansvar
Alla medlemsstater och FN:s institutioner måste följa säkerhetsrådets beslut. Därför har medlemsstaterna ansvar för att genomföra resolutionens mål i det egna landet. Även andra aktörer som arbetar för att förebygga konflikt, avväpna trupper och bygga upp samhällen efter konflikter ska följa resolutionen.

Här är några av de skyldigheter som FN:s medlemsstater har genom resolution 1325:

§ 1, säkra ökad representation av kvinnor på beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för att förebygga, hantera och lösa konflikter
§ 3, bidra med namn till ett centralt register över kandidater till delegationer och rådgivare inom FN
§ 6, öka sitt stöd till utbildningsinsatser med genusperspektiv inom FN:s fonder och program, till exempel FN:s fond för jämställdhet, UN Women och FN:s barnfond UNICEF
§ 8, införa ett genusperspektiv i förhandlingar och fredsavtal med fokus på kvinnors och flickors särskilda behov i de samhällen som byggs upp efter en konflikt

Här kan du läsa Sveriges nationella handlingsplan.

I den bifogade filen till höger kan du läsa andra länders nationella handlingsplaner för resolutionen.

Civila samhället ska granska genomförandet
Det är avgörande att det civila samhället bevakar att resolution 1325 verkligen genomförs. Det kan göras genom att övervaka ansvariga myndigheter, utbilda aktörer i fredsprocesser, påverka makthavare och stärka kvinnogruppers egen organisering.

Men vad händer om man inte följer resolutionen?

Sanktionssystem saknas
Resolution 1325 är bindande för samtliga av FN:s medlemsländer. Samtidigt så saknas ett sanktionssystem* inom FN för dem som inte genomför resolutionen. Däremot kan brott mot resolutionens mål innebära att landets rykte försämras.

Kan ingå i mandatet till fredsbevarande uppdrag
Det finns däremot två saker som gör att resolution 1325 kan ses som bindande internationell lag. Säkerhetsrådet kan fatta beslut under kapitel VII i FN-stadgan, och då inkludera resolution 1325. Exempelvis kan resolution 1325 ingå i uppdraget för en FN-mission där FN tar över en stats uppgifter i ett konfliktdrabbat land. Det kan ske när ett land utför så grova brott mot mänskliga rättigheter att det är ett hot mot internationell fred. Då kan FN använda både tvång och straff i form av sanktioner.

Baserat på internationell rätt
Det är viktigt att understryka att resolution 1325 bygger på bindande internationell rätt. Det innebär bland annat att de som bryter mot de mänskliga rättigheterna som resolution 1325 tar upp, kan ställas till svars i domstol.
År 2000 var första gången som säkerhetsrådet beskrev kvinnors situation och roll före, under och efter väpnade konflikter som en säkerhetsfråga. Men resolutionens innehåll fanns redan i olika konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter.
Exempel på detta är:

  • FN-stadgans krav på alla människors lika värde oavsett kön
  • FN:s konvention mot tortyr som bland annat omfattar förbud mot sexuellt våld

Sedan år 2000 finns det även domslut från krigstribunaler och internationella domstolar som säger att systematisk våldtäkt under krig är ett brott mot mänskligheten.

*Resolution 1325 är ett beslut under FN-stadgans kapitel VI. Därför saknas ett juridiskt och ekonomiskt sanktionssystem.