Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

UTBILDNINGAR I JÄMSTÄLLT FREDSBYGGANDE

UTBILDNINGAR I JÄMSTÄLLT FREDSBYGGANDE

Operation 1325 har sedan 2003 arbetat med utbildningar och workshops som medel för att stärka kvinnors inflytande i fredsprocesser. Utbildningarna riktar sig bland annat till organisationer i det civila samhället runt om i världen, personal i fredsbevarande insatser och andra aktörer som verkar i konflikt- och postkonfliktområden.

Bland våra tidigare uppdragsgivare finns bland annat Rikspolisstyrelsen, Nordic Center for Gender in Military Operations (NCGM), Kvinna till Kvinna, Norwegian Church Aid och Sida.

Utbildningarna är i samtliga fall skräddarsydda och bottnar i de behov som uppdragsgivaren ser i sin verksamhet. De flesta av våra utbildningsuppdrag tar avstamp i något av våra tre huvudprojekt. Nedan följer också två exempel på utbildningar som vi genomfört. Du kan även läsa om de tidigare utbildningar vi genomfört här.

Nationella handlingsplaner för resolution 1325

Genom att anta nationella handlingsplaner har över 40 länder specificerat sina åtgärder för att effektivisera implementeringen av resolution 1325. Erfarenheter från dessa länder visar att den varierande kvaliteten på handlingsplaner får konsekvenser för implementeringen. Idag saknar många handlingsplaner tydliga målsättningar, indikatorer för att mäta resultat, öronmärkta medel och rutiner för rapportering och granskning. Ägarskap hos de ansvariga myndigheterna och det civila samhällets inkludering i utformandet är två faktorer som har betydelse för hur effektiv handlingsplanen blir. Operation 1325 stöttar organisationer i andra länder att ta en aktiv roll i utvecklandet av nationella handlingsplaner för resolution 1325. Operation 1325 har varit rådgivande till freds- och kvinnoorganisationer i Balkan, Centralafrika, Mellanöstern och Nordafrika. Genom våra utbildningar bygger vi kapacitet att påverka handlingsplanens utformande så att den speglar hela samhällets behov av säkerhet och deltagande i beslutsfattande. 

SÄKERHETSSEKTORREFORM MED genusperspektiv

Under flera år har Operation 1325 samarbetat med Rikspolisstyrelsen genom att erbjuda utbildningar i hur man praktiskt kan främja genomförandet av resolution 1325 i fält. Deltagarna har bestått av de svenska poliskontingenter som skickats ut på FN-uppdrag i Liberia och Sydsudan.

Under utbildningarna har poliserna fått lära sig om hur man kan operationalisera resolution 1325 och på ett konkret sätt stärka kvinnors möjligheter att influera fredsprocesser och säkerhetspolitiska beslut. Materialet bygger på vårt arbete med Säkerhetssektorreform (SSR) och handboken Säkerhet på marken, som Operation 1325 tagit fram i samarbete med kvinnoorganisationer i konfliktländer och internationell insatspersonal.

Global granskning 

Under våren 2013 gjorde Operation 1325 en workshop i Armenien med den svenska organisationen Kvinna till Kvinna som uppdragsgivare. Utbildningen riktade sig till Kvinna till Kvinnas lokala partners i det civila samhället och byggde dels på det arbete som Operation 1325 gjort kring nationell granskning (monitoring) av genomförandet resolution 1325 och dels på arbetet med nationella handlingsplaner för genomförandet av resolution 1325. Workshoppen var på flera sätt framgångsrik och resulterade i att de armeniska kvinnoorganisationerna samlade ihop data och publicerade en internationellt uppmärksammad granskningsrapport som granskar hur landets regering genomfört resolution 1325.

Anlita oss

Kontakta oss på info@operation1325.se så skapar vi en utbildning eller workshop för din organisations behov.